General conditions (in Dutch)

1. Definities

 • “Aanpassingen”
  Wijzigingen en updates die LawCloud doorvoert m.b.t. de functionaliteit van het LawCloud Platform;
 • “Aanvaardingsperiode”
  De periode van vijftien (15) werkdagen na de Levering Data-Import zoals bepaald in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden;
 • “Aanvullende Diensten” Diensten die niet in het basispakket zijn inbegrepen en die op verzoek van de Klant bij de opstart worden uitgevoerd of geactiveerd;
 • “Account”
  De rechtmatige toegang tot het Platform via gebruikersnaam en login verbonden aan een specifiek Kantoorgebruiksrecht of Gebruiksrecht Eindgebruiker;
 • “Algemene Verordening Gegevensbescherming”
  De Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
 • “Beschikbaarheid"
  De periode tijdens welke het Platform gebruikt mag worden door de Klant, zoals bepaald in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden;
 • “Betrokkene”
  Een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens Persoonsgegevens verwerkt worden;
 • “Beveiligingsincident”
  Vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van- of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Data, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig;
 • “Bijkomende Functionaliteit”
  Elke optionele, aanvullende mogelijkheid, eigenschap of dienst die LawCloud, tegen de Vergoeding zoals die geldt op het ogenblik van activatie ervan, beschikbaar stelt aan de Klant om diens gebruikservaring aan te passen of uit te breiden, en die niet strikt noodzakelijk is voor de basiswerking van het Platform;
 • “Bijkomende Vergoeding”
  Een vergoeding waarover Partijen bij aanvang dan wel gedurende de Overeenkomst een schriftelijk akkoord sluiten en die niet is opgenomen in de Vergoedingen zoals bepaald in artikel 2 van de Bijzondere Voorwaarden;
 • “Broncode”
  De voor mensen leesbare programmacode van het Platform (met uitsluiting van Object Code);
 • “Credits”
  Digitale betaaleenheden die de Klant aankoopt en waarmee de Klant bepaalde functionaliteiten, zoals opgenomen in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden kan gebruiken;
 • “Data"
  Persoonsgegevens (van onder meer cliënteel, prospecten, zakenpartners, leveranciers en medewerkers van de Klant) die de Klant invoert, verzamelt, aanlevert, genereert, overdraagt en/of opslaat via het Platform en die de werking van het Platform faciliteren voor de Klant;
 • “EER”
  De Europese Economische Ruimte;
 • “Ernstige Schending”
  De schending door de Klant van één of meer bepalingen van de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst (inclusief bijlagen en addenda) met een ernstig karakter;
 • “Eindgebruiker”
  De gebruiker binnen de organisatie van de Klant, die op basis van een Gebruiksrecht Eindgebruiker een eigen Account heeft;
 • "Data-importgebreken" Substantiële en reproduceerbare gebreken die een normaal gebruik van de data-importdiensten onmogelijk maken;
 • “Gebruiksrecht Eindgebruiker”
  Het gebruiksrecht dat de Klant tegen betaling verkrijgt voor een individuele Eindgebruiker;
 • “Gemachtigde Persoon”
  Personen die met toestemming van LawCloud Data Verwerken (met inbegrip van het personeel, de agenten, de partners en de onderaannemers van LawCloud);
 • “Hosting Diensten”
  De diensten direct of indirect geleverd door verschillende hosting leveranciers waarop LawCloud beroep doet en die LawCloud vermeldt in haar Externe Security Policy LawCloud, te raadplegen op https://law.cloud/nl/externe-security-policy;
 • “Ingangsdatum Gebruik”
  De datum, die binnen 6 maanden na de Ingangsdatum Overeenkomst moet vallen, waarop alle Klantgegevens beschikbaar zijn in het Platform en/of de Klant het Platform in gebruik neemt overeenkomstig de bij de Overeenkomst gemaakte afspraken;
 • “Ingangsdatum Overeenkomst”
  De datum waarop de laatste Partij de Overeenkomst heeft ondertekend;
 • “Initiële Termijn”
  De termijn zoals vastgesteld in artikel 4.1 van de Bijzondere Voorwaarden;
 • “Intellectuele Eigendomsrechten”
  Alle bestaande en toekomstige, al dan niet geregistreerde, intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten, waaronder begrepen, zonder hiertoe beperkt te zijn, octrooirechten, merkenrechten, auteursrechten, naburige rechten, rechten op software, rechten op databanken, rechten op knowhow en zakengeheimen, rechten op topografieën van semi-conductoren, rechten op databanken en tekening- en modelrechten;
 • “Kantoorgebruiksrecht”
  Het Gebruiksrecht per kantoor;
 • “Klant”
  Het kantoor, de rechtspersoon of de eenmanszaak, genoemd in de Bijzondere Voorwaarden, met wie LawCloud de Overeenkomst sluit;
 • “Klantgegevens”
  Alle informatie, gegevens en materiaal van de Klant die de Klant tijdens het gebruik van het Platform invoert, overdraagt, genereert, verzamelt, opvraagt en/of opslaat via het Platform ;
 • “LawCloud”
  Lawcloud, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0680.741.644, waarvan het actuele adres van de maatschappelijke zetel te allen tijde raadpleegbaar is op de website van LawCloud en in de KBO;
 • “Levering”
  Het opleveren van de opstartdiensten van het Platform aan de Klant waarbij de Klant via credentials toegang verkrijgt tot het Platform;
 • “Levering Data-Import”
  Het opleveren van de data-importdiensten van de Klantgegevens overeenkomstig artikel 5.2 van de Algemene Voorwaarden;
 • “Maatwerk"
  Functionaliteiten die niet standaard in het Platform zijn begrepen of actief zijn en die LawCloud op verzoek van de Klant en tegen een Bijkomende Vergoeding kan ontwikkelen of activeren;
 • “Malware”
  Een virus, worm, “logic bomb”, Trojaans paard of andere schadelijke softwarecomponenten of data;
 • “Mededelende partij”
  De Partij die Vertrouwelijke Informatie meedeelt aan de andere Partij;
 • “Objectcode”
  Programmeercode (binaire code) die geen Broncode is;
 • “Ontvangende partij”
  De Partij die Vertrouwelijke Informatie ontvangt van de andere Partij;
 • “Overeenkomst”
  Deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, alsook hun bijlagen en eventuele addenda, die samen de volledige overeenkomst tussen Partijen uitmaken;
 • “Overmacht”
  Een tijdelijke of blijvende onmogelijkheid van een Partij om diens verplichtingen te volbrengen, als gevolg van feiten of omstandigheden die redelijkerwijze buiten de controle van die Partij liggen, inclusief, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen of andere industriële geschillen (of deze nu betrekking hebben op de werkkrachten van LawCloud of elke andere partij), tekortkoming van een nutsvoorziening of transportdienst of elektronisch communicatienetwerk, natuurrampen, oorlog, opstand, epidemie, burgerlijke onrust, kwaadwillige beschadiging, internetstoring of een andere netwerkonderbreking, navolging van een wet of overheidsbevel, regel, regulering of instructie, een regelgevende beslissing of instructie, ongeluk, uitvallen van een fabriek of machines, vuur, overstroming of storm of de niet-nakoming van verplichtingen door derde partij dienstverleners;
 • “Persoonsgegevens”
  Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon  zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • “Platform”
  Het online SaaS-platform dat LawCloud aanbiedt aan de Klant, waarop of waarmee de Klant gebruik kan maken van de functionaliteiten zoals bij de Overeenkomst bepaald;
 • “Premium Support”
  Rechtstreekse en onmiddellijke ondersteuning door LawCloud aan de Klant onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 10.3 van de Algemene Voorwaarden;
 • “Service Levels”
  De levels van beschikbaarheid waaraan het Platform zal voldoen zoals bepaald in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden;
 • “Subverwerker”
  Mogelijke onderaannemers van LawCloud die onder deze Overeenkomst worden beschouwd als subverwerker van LawCloud;
 • “Support”
  De ondersteunende diensten van LawCloud die ervoor zorgen dat het Platform substantieel functioneert in overeenstemming met de kenmerken en specificaties van het Platform opgenomen in de Overeenkomst;
 • “Termijn”
  De duurtijd van de Overeenkomst, dit is de Initiële Termijn samen met, wanneer van toepassing, de Verlengde Termijn;
 • “Teruggave”
  De bezorging van (kopieën van) Data, die in het bezit of onder de controle van LawCloud zijn (inclusief Data uitbesteed aan een derde partij voor de Verwerking) door LawCloud aan de Klant bij beëindiging of na afloop van de Overeenkomst;
 • “Toegelaten Doeleinden”
  De doeleinden waarvoor LawCloud als Verwerker Data zal Verwerken, met name noodzakelijkheid voor het uitvoeren van de verplichtingen van LawCloud onder de Overeenkomst;
 • “Toepasselijke Wetgeving inzake de Verwerking van Persoonsgegevens”
  De Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • “Vergoeding”
  Elke som die de Klant uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is aan LawCloud (met inbegrip van de Gebruiksvergoeding en Bijkomende Vergoeding);
 • “Vergoeding Gebruiksrechten”
  Het onderdeel van de Vergoeding dat de Klant betaalt voor het Kantoorgebruiksrecht en de Gebruiksrechten Eindgebruiker;
 • “Verlengde Termijn”
  De termijn zoals vastgesteld in artikel 4 van de Bijzondere Voorwaarden;
 • “Vertrouwelijke Informatie”
  Alle informatie van eender welke aard en bekendgemaakt in eender welke vorm, schriftelijk of mondeling, door de Mededelende Partij aan de andere Partij als de Ontvangende Partij onder deze Overeenkomst waarvan redelijkerwijze aangenomen moet worden dat het een vertrouwelijk karakter heeft, ook wanneer deze informatie niet uitdrukkelijk wordt bestempeld als vertrouwelijk of geheim;
 • “Verwerker”
  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens Verwerkt;
 • “Verwerking”
  Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • “Verwerkingsverantwoordelijke”
  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze Verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de Verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

2. Het gebruiksrecht van de klant

2.1. Gedurende de Termijn en mits tijdige betaling van de Vergoedingen door de Klant, verleent LawCloud aan de Klant een verlengbaar, herroepbaar, persoonlijk, beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om het Platform te gebruiken voor louter interne zakelijke doeleinden in overeenstemming met de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst. 

2.2. Het Platform is een “web based” applicatie die “in the cloud” wordt gehost, waartoe de Klant via Accounts toegang heeft vanaf eender welke locatie waar een degelijke internetverbinding beschikbaar is. Het doel van het Platform is de dagelijkse activiteit van de Klant als advocaat digitaal mogelijk te maken, te ondersteunen en te vergemakkelijken. Hierbij is de opslag en het gebruik van de Klantgegevens een essentieel onderdeel van het Platform. Voor de dataopslag, inbegrepen in het Kantoorgebruiksrecht, huurt LawCloud opslagruimte op de beveiligde cloudservers van haar hosting leveranciers (zie hiervoor de Externe Security Policy LawCloud, raadpleegbaar op https://law.cloud/nl/externe-security-policy).

2.3. LawCloud behoudt zich het recht voor om op gelijk welk ogenblik aanpassingen en updates van de functionaliteiten van het Platform door te voeren (de “Aanpassingen”) met dien verstande dat deze Aanpassingen de bestaande functionaliteiten van het Platform niet substantieel op negatieve zullen aantasten (substantieel verlies van functionaliteit). Indien dergelijke Aanpassingen de werking van het Platform op een substantiële wijze zouden beïnvloeden, zal LawCloud de Klant hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte brengen conform art. 2281 oud B.W. LawCloud is geenszins verplicht om dergelijke Aanpassingen aan de Klant ter beschikking te stellen tenzij en in de mate dat zij hiertoe gehouden is op basis van de toepasselijke wetgeving.

2.4. Het gebruiksrecht van de Klant heeft enkel betrekking op de bruikbare en voor machine leesbare Objectcode van het Platform (in zoverre deze al ter beschikking zou gesteld worden van de Klant). LawCloud verleent in ieder geval geen enkel gebruiks- of ander recht aan de Klant met betrekking tot de Broncode. 

2.5. Voor zover toegelaten onder de toepasselijke wetgeving, heeft de Klant niet het recht om:

 1. het Platform geheel of gedeeltelijk voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de doeleinden die uitdrukkelijk vermeld worden in de Overeenkomst, noch om diensten ter beschikking te stellen aan derden die gebruik maken van het Platform;
 2. de Broncode, onderliggende ideeën, onderliggende gebruikersinterfacetechnieken of algoritmen van het Platform op gelijk welke manier te decompileren, te “reverse engineeren” of om te proberen om de Broncode te reconstrueren, te identificeren of te ontdekken, of om het voormelde openbaar te maken;
 3. het Platform op een onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke wijze te gebruiken;
 4. het Platform op gelijk welke manier te wijzigen of aan te passen, of het verwijderen of wijzigen van enige auteursrechtelijke kennisgeving (zoals © LawCloud) of andere gelijkaardige kennisgevingen inzake Intellectuele Eigendomsrechten op het Platform;
 5. het Platform en/of software van LawCloud geheel of gedeeltelijk te reproduceren, door te verkopen, aan derden ter beschikking te stellen zonder naleving van de contractuele bepalingen dienaangaande of anderszins op niet toegelaten wijze te gebruiken.  
  Bovendien is het de Klant verboden om een derde partij op enige manier te helpen om een van de voorgaande handelingen te stellen.

 

2.6. De Klant kan (als onderdeel van de daarvoor voorziene functionaliteit van het Platform) bepaalde software van derden toegang verlenen tot de Klantgegevens. De Klant doet dit volledig en uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid. Deze functionaliteit zal enkel beschikbaar zijn voor de software van derden waarvoor LawCloud op discretionaire wijze de toegang beschikbaar maakt. LawCloud beslist hierover onafhankelijk zonder enige verplichting tot verantwoording.

2.7. LawCloud behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens de Klant (of gelijk welke derde partij) de toegang van de Klant tot het Platform, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, te schorsen of stop te zetten wegens inbreuk op de vigerende wetgeving of op de bepalingen van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst.

2.8. De Klant verbindt zich ertoe om de ongeautoriseerde toegang tot, of gebruik van het Platform via één of meerdere van zijn Accounts te voorkomen en, in het geval van zulke ongeautoriseerde toegang of gebruik, onmiddellijk LawCloud hiervan schriftelijk in kennis te stellen conform art. 2281 oud B.W.

2.9. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verbintenissen uiteengezet in dit artikel 2  essentiële verbintenissen uitmaken van de Klant. Een inbreuk door de Klant op de bepalingen van dit artikel zal bijgevolg aanzienlijke schade teweegbrengen voor LawCloud, waarvoor de precieze omvang moeilijk te begroten zal zijn. Partijen komen daarom overeen dat deze schade op voorhand forfaitair geraamd wordt op 10.000,00 (tienduizend) EUR per inbreuk, alsmede een bedrag ten belope van 1.000,00 (duizend) EUR voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, van rechtswege en zonder dat hiertoe enige bijkomende ingebrekestelling of enige gerechtelijke uitspraak vereist is. Dit alles zonder afbreuk te doen aan enig recht van LawCloud om de vergoeding van de werkelijke schade ten gevolge van dergelijke inbreuk te vorderen, indien deze werkelijke schade hoger blijkt te zijn. De Klant erkent dat de voormelde forfaitaire bedragen redelijk zijn in het kader van de wederzijdse verbintenissen uit hoofde van deze Overeenkomst en louter een vergoedend karakter hebben.

3. Intellectuele eigendom

3.1. LawCloud en/of haar licentiegevers zijn en blijven de enige en exclusieve eigenaar van het Platform, van de documenten die betrekking hebben op het Platform en van alle gerelateerde Intellectuele Eigendomsrechten (zoals, zonder hiertoe beperkt te zijn, het auteursrecht op design, afbeeldingen, Broncode, databanken en teksten van en op het Platform, merkrechten op namen en logo’s van LawCloud, rechten op knowhow en rechten op domeinnamen) alsook van de Intellectuele Eigendomsrechten die kunnen voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst (waaronder, zonder hiertoe beperkt te zijn, Maatwerk op vraag van de Klant). Niets in deze Overeenkomst verleent aan de Klant enige Intellectuele Eigendomsrechten in of op het Platform. De Klant heeft louter een recht op toegang en gebruik van het Platform zoals in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst is bepaald.

3.2. In het geval de Klant tegen de bepalingen van de Overeenkomst in, toch wijzigingen aanbrengt aan of afgeleide werken creëert van het Platform, zal LawCloud eigenaar worden door overdracht van alle (Intellectuele Eigendoms)rechten, titels en belangen in en op zulke gewijzigde of afgeleide producten. De Klant draagt hierbij kosteloos elk van zulke rechten, titels en belangen exclusief en onherroepelijk over aan LawCloud. De Klant verklaart en garandeert dat hij over de bevoegdheid beschikt om deze overdracht uit te voeren. Deze overdracht van rechten ontneemt LawCloud geen andere rechten uit hoofde van de Overeenkomst of krachtens de toepasselijke wetgeving.

3.3. Alle Klantgegevens blijven de exclusieve eigendom van de Klant. De Klant kent LawCloud een persoonlijke, beperkte, kosteloze, vernieuwbare, wereldwijde, sublicentieerbare licentie toe op de Klantgegevens voor de uitvoering van zijn verplichtingen zoals voorzien in deze Overeenkomst.

4. Indexering vergoedingen

Alle Vergoedingen (met inbegrip van de Vergoeding voor de Kantoorgebruiksrechten en de Gebruiksrechten Eindgebruiker) zullen onderhevig zijn aan een jaarlijkse aanpassing op de vervaldag (gebaseerd op de Ingangsdatum Gebruiksrecht) van de Overeenkomst Elke jaarlijkse Vergoeding zal automatisch verhoogd worden op basis van de Agoria “referteloonkosten digital” index (raadpleegbaar op www.agoria.be) of indien de Agoria “referteloonkosten digital” index niet langer gepubliceerd wordt, de index die deze vervangt of bij gebrek aan zulke index, door gelijk welke andere index die de toename van de arbeidskosten weergeeft. Een negatieve index zal geen impact hebben op de jaarlijkse Vergoedingen. LawCloud heeft geen verplichting om de Klant vooraf op de hoogte te brengen van deze aanpassing. De basisindex die genomen wordt, is de index van de maand van de Ingangsdatum Overeenkomst.

De herziening wordt berekend volgens volgende formule: P = Po (0,80*(S/So) + 0,20)
Waarbij: 

 • P = Herziene prijs
 • Po = Initiële Vergoeding op de Ingangsdatum Overeenkomst
 • So = de Agoria “referteloonkosten digital” index voor lonen en sociale lasten, geldig op de Ingangsdatum Overeenkomst.
 • S = de nieuwe Agoria “referteloonkosten digital” index voor lonen en sociale lasten zoals gepubliceerd door Agoria, geldig op datum van de prijsherziening 
 • 0,20 = het niet-herzienbaar deel met de vaste kosten en winsten

5. Diensten van LawCloud bij opstart

5.1. Voor het opstarten van het Platform, is de Klant een éénmalige opstartkost verschuldigd zoals bepaald in artikel 2 van de Bijzondere Voorwaarden. Deze kost omvat de volgende diensten: 

 • de setup van de kantoorconfiguratie;
 • het aanmaken van Accounts voor de Eindgebruikers;
 • de data-importdiensten om Klantgegevens uit het te migreren beheerspakket van de Klant over te zetten/te migreren naar het Platform: LawCloud streeft ernaar om zoveel mogelijk gegevens uit het te migreren pakket te behouden.
 • het begeleiden van de Eindgebruikers bij de opstart gedurende maximaal twee (2) uur per opstartend kantoor.
 • Het opleiden van de Eindgebruikers van de Klant gedurende maximaal drie (3) uur per opstartend kantoor.


5.2. De data-importdiensten bij de opstart tegen de vergoeding zoals bepaald in artikel 2 van de Bijzondere Voorwaarden omvatten het importeren van Klantgegevens vanuit de programma’s Toga, Basenet, Advodata, Cicero, Themis, Kleos en Dlex. Importdiensten van andere (beheers)programma’s zijn mogelijk mits overeengekomen tussen Partijen per offerte van LawCloud.

5.3. LawCloud zal de data-importdiensten opleveren aan de Klant op het tijdstip dat tussen de Partijen werd overeengekomen (de “Levering Data-Import”), waarna de Klant gerechtigd zal zijn om standaard acceptatietesten uit te voeren op de importdiensten, op voorwaarde dat de Klant de importdiensten aanvaardt of weigert binnen een periode van vijftien (15) werkdagen na de Levering Data-Import (de “Aanvaardingsperiode”). De Klant zal (bij wijze van onweerlegbaar vermoeden) geacht worden de data-importdiensten te hebben aanvaard zonder enig voorbehoud indien: 

 • de Klant overgaat tot het gebruik van het Platform;
 • de Klant schriftelijk de aanvaarding van de data-importdiensten meldt aan LawCloud; 
 • de Klant de standaard acceptatietesten niet heeft voltooid binnen de Aanvaardingsperiode; of 
 • de Klant de data-importdiensten niet schriftelijk aanvaard of geweigerd heeft binnen de Aanvaardingsperiode, zonder dat hier een ingebrekestelling of aanmaning vanwege LawCloud voor vereist is.


5.4. De Klant kan de data-importdiensten enkel weigeren binnen de Aanvaardingsperiode wegens substantiële en reproduceerbare gebreken die een normaal gebruik van de data-importdiensten onmogelijk maken (de "Data-importgebreken"). In dat geval zal de Klant aan LawCloud een gedetailleerd overzicht bezorgen van de vastgestelde Data-importgebreken. LawCloud verbindt zich ertoe om, op eigen kosten, deze Data-importgebreken op te lossen binnen een redelijke termijn. Indien LawCloud deze Data-importgebreken niet heeft opgelost binnen een redelijke termijn, dan is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder hierbij een recht op schadevergoeding te kunnen laten gelden jegens LawCloud. De data-importdiensten zullen geacht worden aanvaard te zijn door de Klant indien de Klant enkel kleine gebreken zou vaststellen die geen fundamentele impact hebben op de werking van het Platform, op voorwaarde dat LawCloud deze kleine gebreken binnen een redelijke termijn kan oplossen. In geval van betwisting tussen Partijen omtrent de al dan niet “grote” omvang van de gebreken, wordt deze beslissing voorgelegd aan een onafhankelijke en gekwalificeerde derde (desgevallend aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank) voor een bindende (derde partij) beslissing.

5.5. Indien de Klant geen gebruik maakt van de data-importdiensten van LawCloud, aanvaardt de Klant het Platform bij Levering “as is”, zoals bepaald in artikel 14.9 van de Algemene Voorwaarden. Artikelen 5.2 tot en met 5.4 van de Algemene Voorwaarden zijn desgevallend niet van toepassing. 

6. Aanvullende diensten en diensten op maat

6.1. Bij het opstarten van het Platform en op elk moment nadien gedurende de Termijn van de Overeenkomst, kan de Klant beroep doen op Aanvullende Diensten, uitgevoerd door LawCloud. Hiervoor dienen Partijen schriftelijk een Bijkomende Vergoeding overeen te komen, alvorens LawCloud gehouden is tot uitvoering hiervan.

Aanvullende Diensten kunnen bestaan uit o.a.: 

 • Een opleiding aan de Eindgebruikers voor het correct gebruik van LawCloud;
 • Het configureren van workflows, standaarddocumenten en e-mails via templates;
 • De installatie van Voice over IP; 
 • Aanpassingen op maat van de Power BI-Module; 
 • Bijkomende data-importdiensten; 
 • Bijkomende adviesverlening;
 • Bijkomende legal engineeringsdiensten.


6.2. De Klant kan LawCloud verzoeken om specifieke wijzigingen aan te brengen aan het Platform, of bepaalde nieuwe functionaliteiten te creëren op maat van de Klant (het “Maatwerk”). Een verzoek tot Maatwerk moet steeds schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard worden door LawCloud, die naar eigen inzicht zal beoordelen of zij dit Maatwerk wenst uit te voeren. Indien LawCloud de opdracht tot Maatwerk aanvaardt, zullen Partijen schriftelijk een Bijkomende Vergoeding overeenkomen (forfaitaire vergoeding of aan uurtarief). Pas na dit akkoord zal LawCloud gehouden zijn om het Maatwerk uit te voeren. 

6.3. De Bijkomende Vergoeding geldt eveneens voor het verlenen van bepaalde afzonderlijke adviesdiensten of bijkomende en afzonderlijke ondersteuning- en supportdiensten door LawCloud. 

7. Bijkomende functionaliteiten

7.1. Zowel bij de aanvang van de Overeenkomst als te allen tijde gedurende de Overeenkomst kan de Klant aan LawCloud verzoeken om Bijkomende Functionaliteiten te activeren. 

7.2. De Klant betaalt hiervoor de Vergoeding, zoals deze geldt op het ogenblik van activatie van de betreffende Bijkomende Functionaliteit. De Vergoedingen die gelden voor de bestaande Bijkomende Functionaliteiten op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst zijn opgenomen in artikel 2 van de Bijzondere Voorwaarden. 

7.3. Gedurende de Overeenkomst kan het aanbod van Bijkomende Functionaliteiten en de bijhorende Vergoedingen wijzigen. De Klant kan LawCloud te allen tijde naar de actueel geldende Vergoedingen vragen.

8. Credits

8.1. Bepaalde functionaliteiten van het Platform (zoals e-signing, versturen per (aangetekende) post van documenten, opvragen gevens in de KBO,…) zijn beschikbaar tegen betaling van Credits. Men betaalt per gebruik van de betreffende functionaliteit. 

8.2. De Klant kan Credits aankopen zoals bepaald in artikel 3 van de Bijzondere Voorwaarden.  In het Platform wordt bij elk van deze functionaliteiten aangegeven hoeveel Credits het gebruik ervan kost. Ook het resterend aantal beschikbare Credits van de Klant is zichtbaar in het Platform.

8.3. Gedurende de Overeenkomst kunnen het aantal functionaliteiten, waarvan men gebruik kan maken mits betaling met Credits wijzigen. 

9. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant

9.1. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant om te allen tijde te voorzien in aangepaste en marktconforme IT-infrastructuur (hardware, software, netwerkverbindingen en telecommunicatielinks), die nodig is om een vlot gebruik van het Platform mogelijk te maken, zoals door LawCloud aangegeven. LawCloud is niet verantwoordelijk voor alle problemen, toestanden, vertragingen, niet-leveringen en alle andere verliezen of schade voortkomend uit of gerelateerd aan de netwerkverbindingen, verbindingen met elektronische communicatienetwerken van de Klant en/of niet-marktconforme IT-infrastructuur van de Klant (zoals, maar niet beperkt tot, verouderde, niet degelijk werkende of slecht onderhouden hardware, verouderde software, te zwakke internetverbinding enz.). LawCloud kan de vereisten met betrekking tot de IT-infrastructuur te allen tijde aanpassen of aanvullen mits schriftelijke kennisgeving conform art. 2281 oud B.W. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn IT-infrastructuur naar behoren te onderhouden. 

9.2. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant om zijn Accounts te allen tijde vertrouwelijk en beveiligd te houden. Een Account is strikt persoonlijk en mag niet met andere Eindgebruikers of derden gedeeld worden. De Klant verzekert dat de Klant en/of enige Eindgebruiker het Platform zullen gebruiken in overeenstemming met de Algemene- en Bijzondere Voorwaarden van deze Overeenkomst en het aantal betaalde Gebruiksrechten Eindgebruiker niet zal overschrijden. De Klant is aansprakelijk voor elke inbreuk op de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst veroorzaakt of begaan door de Klant en/of een Eindgebruiker. 

9.3. De Klant draagt alle aansprakelijkheid voor alle activiteiten die gebeuren op het Platform met gebruik van een Account, dat het voorwerp uitmaakt van de Overeenkomst. De Klant zal LawCloud onverwijld op de hoogte brengen van elk (vermoeden van) onbevoegd gebruik van een Account of gelijk welke (dreigende) inbreuk op de veiligheid, waarvan hij kennisneemt. De Klant zal samen met de Eindgebruiker onmiddellijk alle gepaste maatregelen nemen en de instructies van LawCloud opvolgen. De Eindgebruiker van het getroffen Account dient onverwijld zijn paswoord te veranderen. Indien de getroffen houder van het Account niet aantoont onverwijld de noodzakelijke maatregelen te hebben genomen om het paswoord van zijn Account te wijzigen, zal LawCloud het recht hebben om het getroffen Account af te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving. LawCloud is niet verantwoordelijk voor enige schade of gevolgen van het misbruik van een Account en de Klant zal LawCloud schadeloos stellen voor elke schade geleden door LawCloud ten gevolge van misbruik van een Account waarvoor de Klant dient in te staan. 

9.4. De Klant en/of de Eindgebruiker zal/zullen verder:

 1. het Platform gebruiken in overeenstemming met de bepalingen vervat in de Algemene- en Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst, en alle toepasselijke wetgeving en regelgeving;
 2. in het algemeen, het Platform op een verantwoordelijke manier gebruiken en alleen voor de verwezenlijking voor professionele doeleinden;
 3. ervoor zorgen dat alle communicatie en informatie (met inbegrip van de Klantgegevens) die op het Platform worden opgeslagen of via het Platform worden verstuurd, alle toepasselijke wetgeving en regelgeving respecteert. LawCloud kan hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld;
 4. instaan voor een beveiligde internetverbinding (onder meer door enkel gebruik te maken van gekende hotspots en adequate beveiliging) en een veilig netwerk om een degelijke werking te garanderen van het Platform. De Klant en/of de Eindgebruiker verbindt/verbinden er zich eveneens toe om gebruik te maken van een internetverbinding met een marktconforme up- en downloadsnelheid;
 5. de instructies van LawCloud in verband met het gebruik van het Platform zoals hierin vervat of schriftelijk door LawCloud meegedeeld conform art. 2281 oud B.W. naleven;
 6. alle door LawCloud aanbevolen updates installeren voor software producten die door derde partij dienstverleners ter beschikking worden gesteld die een wezenlijke impact kunnen hebben op de werking van het Platform;
 7. op geen enkele manier de goede werking of integriteit van het Platform in het gedrang brengen, onder meer (zonder limitatief te zijn) door (al dan niet bewust of opzettelijk):
  • pogingen tot inbraak in het netwerk, het Platform of andere door LawCloud verstrekte diensten;
  • het gebruik van het Platform voor de opslag of verzending van Malware;
  • het zonder toestemming binnendringen van computers of computersystemen van LawCloud of van derden;
  • het gebruik van (automatische) systemen (bv. bots, web-crawlers, web-scrapers, enz.) met als bedoeling een toegang tot de LawCloud databank(en) te creëren op een dergelijke manier dat er meer berichten naar het Platform worden verstuurd dan voor een mens in een normale (manuele) handeling en met het gebruik van een normale web browser realiseerbaar is.

8. toezien en garanderen dat elke Eindgebruiker het Platform gebruikt conform dit artikel 9 en in het algemeen in overeenstemming met de bepalingen vervat in de Algemene- en Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst , en alle toepasselijke wetgeving en regelgeving.

10. Support voor LawCloud

Basis Support
10.1. Tijdens de Termijn en mits tijdige betaling van de Vergoedingen, verbindt LawCloud zich ertoe om de Klant alle redelijke ondersteuning en supportdiensten te verlenen om ervoor te zorgen dat het Platform functioneert op een wijze die substantieel in overeenstemming is met de Overeenkomst (de “Support”). De kosten voor het verlenen van deze Support zijn reeds vervat in het Kantoorgebruiksrecht, voor zover de volgende cumulatieve voorwaarden zijn vervuld: 

 1. LawCloud verleent enkel Support op afstand via een ticketingsysteem tijdens de kantooruren (van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00 tijdens werkdagen); en
 2. De verleende Support heeft enkel betrekking op vragen/problemen met betrekking tot (de werking van) het Platform.
  Voor het verlenen van Support die niet voldoet aan de in (i) en (ii) opgesomde voorwaarden, zal een Bijkomende Vergoeding aangerekend worden volgens de modaliteiten bepaald in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden.

10.2. LawCloud zal er bovendien enkel toe gehouden zijn om Support te verlenen in overeenstemming met artikel 10.1, op voorwaarde dat: 

 1. de Klant het Platform gebruikt in overeenstemming met de Algemene- en Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst; en
 2. de Klant onverwijld en in elk geval binnen de 5 (vijf) werkdagen nadat het Platform een gebrek zou vertonen, LawCloud hiervan schriftelijk op de hoogte brengt in overeenstemming met de Overeenkomst. LawCloud zal dergelijk gebrek zo snel als mogelijk proberen op te lossen, rekening houdend met (de ernst van) de impact van een dergelijk gebrek op de werking van het Platform.

Premium Support
10.3. De Klant kan daarnaast onmiddellijk en rechtstreeks contact opnemen met LawCloud, via de Premium Supportlijn op nummer +32 3 55 0000 9. Deze Premium Support:

 1. wordt enkel verleend tijdens de kantooruren (van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00 tijdens werkdagen); en
 2. heeft enkel betrekking op vragen/problemen met betrekking tot (de werking van) het Platform.

10.4. Voor Premium Support betaalt de Klant een Vergoeding aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, dat de Klant te allen tijde kan opvragen bij LawCloud en in ieder geval vermeld wordt bij het bellen naar de Premium Support alvorens een medewerker aan de lijn te krijgen. Per Interventie van LawCloud zal LawCloud minstens vijftien (15) minuten werktijd aanrekenen. De gepresteerde tijd voor Premium Support zal door LawCloud gefactureerd worden.

Vrijwaring
10.5. LawCloud zal geen enkele contractuele bijstandsverplichtingen hebben uit hoofde van dit artikel 10 voor het oplossen van gebreken in het Platform die door de Klant of een Eindgebruiker veroorzaakt zijn door: 

 1. een foutief of abnormaal gebruik van het Platform; of 
 2. het niet opvolgen van de verplichtingen vervat in de Algemene- en/of Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst of de richtlijnen die door LawCloud werden gegeven. LawCloud heeft geen enkele verplichting onder dit artikel tot het oplossen van gebreken die exclusief te wijten zijn aan de Klantgegevens of het foutief inbrengen of verwijderen van de Klantgegevens door de Klant of een Eindgebruiker.
 3. het (al dan niet per vergissing) wijzigen of verwijderen van in LawCloud bewaarde bestanden.
   

11. Verwerking van persoonsgegevens

11.1. In dit samenwerkingsmodel worden Persoonsgegevens Verwerkt waar, naargelang de situatie de Klant of LawCloud de Verwerkingsverantwoordelijke is en aan de andere Partij de toelating geeft om Persoonsgegevens te Verwerken. 
De Klant is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de Data die de Klant aan LawCloud als Verwerker toevertrouwt. Mogelijke onderaannemers van LawCloud onder deze Overeenkomst kunnen worden beschouwd als Subverwerker van LawCloud.
De hierna beschreven rechten en plichten zijn specifiek van toepassing voor de situatie waarin de Klant optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke.

11.2. De Klant, in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, stelt hierbij LawCloud aan als Verwerker om de Persoonsgegevens noodzakelijk voor de werking van het Platform (de "Data") te Verwerken gedurende de Termijn in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 11. Hierbij wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke Partij de verplichtingen die op haar van toepassing zijn ingevolge de Toepasselijke Wetgeving inzake de Verwerking van Persoonsgegevens zal naleven.

11.3. LawCloud zal de Data enkel Verwerken als Verwerker voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van diens verplichtingen onder deze Overeenkomst, en uitsluitend in overeenstemming met de schriftelijke instructies van de Klant (de "Toegelaten Doeleinden"), tenzij anderszins vereist door een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke wetsbepaling die van toepassing is op LawCloud. In dat geval zal LawCloud de Klant voorafgaand aan de Verwerking in kennis stellen van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt. In geen geval zal LawCloud de Data Verwerken voor diens eigen doeleinden of voor die van gelijk welke derde partij. LawCloud zal de Klant zo snel mogelijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Klant een inbreuk oplevert op de Toepasselijke Wetgeving inzake de Verwerking van Persoonsgegevens of op andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

11.4. LawCloud zal de Data niet doorzenden buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), tenzij LawCloud (i) eerst de voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gekregen van de Klant; en (ii) alle maatregelen neemt die noodzakelijk zijn om te verzekeren dat de doorgifte in overeenstemming is met de Toepasselijke Wetgeving inzake de Verwerking van Persoonsgegevens. Zulke maatregelen kunnen bestaan uit (zonder beperking): de doorgifte van Data naar een ontvanger in een land waarvan de Europese Commissie heeft beslist dat het passende bescherming biedt voor Persoonsgegevens, naar een ontvanger die geautoriseerde bindende bedrijfsvoorschriften heeft bekomen in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving inzake de Verwerking van Persoonsgegevens, of naar een ontvanger die standaardbepalingen heeft ondertekend die werden vastgesteld of goedgekeurd door de Europese Commissie.

11.5. LawCloud zal ervoor zorgen dat iedere persoon die zij toelaat om de Data te Verwerken (met inbegrip van het personeel, de agenten, de partners en de onderaannemers van LawCloud) (een “Gemachtigde Persoon”), onderworpen zal zijn aan een strikte geheimhoudingsverplichting (ofwel een contractuele verplichting ofwel een wettelijke verplichting), en zal personen die niet onderworpen zijn aan een dergelijke geheimhoudingsverplichting niet toelaten om de Data te Verwerken. LawCloud zal ervoor zorgen dat alle Gemachtigde Personen de Data enkel Verwerken voor zover noodzakelijk voor de Toegelaten Doeleinden en in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 11.

11.6. LawCloud garandeert dat zij passende technische en organisatorische maatregelen zal nemen om de Data te vrijwaren en te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Data, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig (een “Beveiligingsincident”). Zulke maatregelen zullen rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten alsook de aard, omvang, context en verwerkingsdoeleinden, en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen. Bovendien zullen deze maatregelen een op het risico afgestemd beveiligingsniveau waarborgen.

11.7. Met ondertekening van deze Overeenkomst geeft de Klant toestemming aan LawCloud om met Subverwerkers te contracteren voor het verder Verwerken van Persoonsgegevens in het kader van deze Overeenkomst.
LawCloud zal met iedere Subverwerker een aparte overeenkomst sluiten, die in wezen dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming oplegt als die welke op grond van deze bepalingen aan de verwerker worden opgelegd. LawCloud zal alleen Subverwerkers aanstellen die voldoende garanties bieden m.b.t. de naleving van de Toepasselijke Wetgeving inzake de Verwerking van Persoonsgegevens.
De Klant geeft hierbij LawCloud reeds uitdrukkelijk de toelating om haar huidige hosting leveranciers, zoals opgenomen in de Externe Security Policy LawCloud (raadpleegbaar op https://law.cloud/nl/externe-security-policy), als Subverwerkers aan te stellen voor het Verwerken van Data in het kader van dienstverlening voor het operationeel houden van het Platform. LawCloud zal de Klant tijdig inlichten over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van andere Subverwerkers. De Klant kan gemotiveerd bezwaar maken tegen dergelijke beoogde veranderingen door LawCloud hiervan schriftelijk in kennis te stellen binnen een termijn van 5 (vijf) kalenderdagen na de kennisgeving door LawCloud. In elk geval verbindt de Klant zich ertoe om zich niet op een onredelijke wijze te verzetten tegen een dergelijke aanstelling. Indien Partijen het bezwaar niet kunnen uitklaren, zal de Klant het recht hebben om deze Overeenkomst zonder schadevergoeding op te zeggen. In elk geval zal LawCloud volledig aansprakelijk blijven voor elke overtreding van dit artikel 11 die veroorzaakt wordt door een handeling, fout of nalatigheid van haar Subverwerkers. 

11.8. LawCloud zal de Klant, rekening houdend met de aard van de Verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, alle informatie meedelen die nodig is om de Klant bijstand te verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen inzake de beveiliging van de Data. 

11.9. LawCloud zal alle redelijke en tijdige bijstand verlenen (inclusief via passende technische en organisatorische maatregelen) aan de Klant, op kosten van de Klant, om de Klant toe te laten om te antwoorden op (i) gelijk welk verzoek van een Betrokkene om gelijk welke van diens rechten onder de Toepasselijke Wetgeving inzake de Verwerking van Persoonsgegevens uit te oefenen (inclusief diens recht van inzage, recht op rectificatie, recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking, recht op het wissen van gegevens en recht op overdraagbaarheid van gegevens, zoals toepasselijk); en (ii) gelijk welke andere correspondentie, vraag of klacht ontvangen van een Betrokkene, toezichthoudende autoriteit of gelijk welke andere derde partij in verband met de Verwerking van de Data. In het geval dat een dergelijk(e) verzoek, vraag of klacht rechtstreeks wordt overgemaakt aan LawCloud, zal LawCloud de Klant hiervan onverwijld in kennis stellen en alle details hieromtrent meedelen. 

11.10. Indien LawCloud van mening is of ontdekt dat haar Verwerking van de Data waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zal LawCloud de Klant hiervan onverwijld in kennis stellen en de Klant alle redelijke en tijdige bijstand verlenen zoals vereist door de Klant om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren en, indien noodzakelijk, diens relevante toezichthoudende autoriteit te raadplegen. 

11.11. Zodra LawCloud kennis krijgt van een Beveiligingsincident, zal LawCloud de Klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen en zal LawCloud alle tijdige informatie en samenwerking verlenen zoals vereist door de Klant om de Klant in staat te stellen om diens verplichtingen inzake de melding en mededeling van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens onder (en in overeenstemming met de termijnen opgelegd door) de Toepasselijke Wetgeving inzake de Verwerking van Persoonsgegevens na te leven. LawCloud zal verder alle maatregelen en acties ondernemen die noodzakelijk zijn om de gevolgen van het Beveiligingsincident te herstellen of te beperken en zal de Klant op de hoogte houden van alle ontwikkelingen van het Beveiligingsincident. 

11.12. Bij de beëindiging of na afloop van deze Overeenkomst, zal LawCloud de Data (inclusief alle kopieën van de Data), die in haar bezit of onder haar controle zijn (inclusief enige Data uitbesteed aan een derde partij voor Verwerking), naargelang de keuze van de Klant, wissen of terugbezorgen aan de Klant (de “Teruggave”). Deze verplichting zal niet van toepassing zijn voor zover LawCloud ingevolge Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke wetgeving ertoe gehouden is om sommige of alle Data te bewaren, in welk geval LawCloud de Data zal isoleren en beschermen tegen gelijk welke verdere Verwerking tenzij voor zover vereist door dergelijke wetgeving. LawCloud rekent een forfaitaire kost aan van 250,00 EUR voor dergelijke Teruggave. De Klant erkent evenwel dat LawCloud geen Data kan distilleren uit gearchiveerde back-ups en staat toe dat LawCloud deze data bewaart voor zo lang als technisch of wettelijk nodig, waarna LawCloud de Data onverwijld zal verwijderen.

11.13. LawCloud zal de Klant (of de door de Klant aangestelde auditors) toestaan om de naleving door LawCloud van dit artikel 11 te controleren, en zal alle informatie, systemen en personeel beschikbaar maken aan de Klant die noodzakelijk zijn voor de Klant (of zijn auditors) (i) voor deze controle en (ii) om een audit uit te voeren. LawCloud erkent dat de Klant (of diens auditors) de gebouwen van LawCloud mag (mogen) betreden om deze audit uit te voeren, op voorwaarde dat de Klant een redelijke voorafgaande kennisgeving verschaft van diens intentie om een audit uit te voeren, deze audit uitvoert tijdens de normale werkuren, en alle redelijke maatregelen neemt om onnodige verstoring van de activiteiten van LawCloud te voorkomen. De Klant zal zijn audit rechten niet meer dan eenmaal over een periode van twaalf (12) kalendermaanden uitoefenen, tenzij (i) als en wanneer dit vereist is door een instructie van een toezichthoudende autoriteit, of (ii) indien de Klant van oordeel is dat verder onderzoek noodzakelijk is ingevolge een Beveiligingsincident bij LawCloud.

11.14. Voor zover de Klant aan één of meerdere derde partijen toegang verleent (al dan niet via API’s) tot de Persoonsgegevens van haar klanten en prospecten die hij aan LawCloud als Verwerker toevertrouwt, is LawCloud op generlei wijze aansprakelijk voor de Verwerkingen van de Persoonsgegevens door deze derde partijen. De Klant vrijwaart LawCloud tegen- en vergoedt LawCloud voor alle vorderingen, aanspraken, verliezen, schade en kosten die LawCloud lijdt en die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van- of anderszins verband houden met een inbreuk op de Toepasselijke Wetgeving inzake de Verwerking van Persoonsgegevens door deze derde partijen.

12. Betalingsvoorwaarden

12.1. LawCloud zal de verschuldigde Vergoedingen jaarlijks factureren aan de Klant.
De Vergoedingen voor de opstartdiensten worden aangerekend bij aanvang van de Overeenkomst. Alle andere Bijkomende Vergoedingen (vb. voor Maatwerk) zullen, indien mogelijk, gefactureerd worden voorafgaand aan de door LawCloud te leveren diensten. Alle betalingen door de Klant zijn definitief verworven door LawCloud en zijn niet terugbetaalbaar. 

12.2. De Klant gaat ermee akkoord dat facturen onder deze Overeenkomst elektronisch kunnen worden verstuurd op het e-mailadres zoals door de Klant aangegeven in de Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst. Indien de Klant dit e-mailadres wenst te wijzigen, moet hij dit ter kennis brengen van LawCloud in overeenstemming met artikel 19.4 van deze Algemene Voorwaarden. 

12.3. De Klant verbindt zich ertoe de Vergoedingen die hij aan LawCloud verschuldigd is ingevolge de Overeenkomst te betalen binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de datum van de factuur die daarop betrekking heeft. Alle betalingen door de Klant moeten gebeuren zonder aftrek van belastingen en met uitsluiting van enige schuldvergelijking. 

12.4. Bij laattijdige betaling zal de Klant van rechtswege en zonder aanmaning nalatigheidsinterest verschuldigd zijn op het onbetaalde bedrag. De intrestvoet hiervoor is de wettelijke intrestvoet zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. LawCloud zal bovendien het recht hebben om alle administratieve kosten en kosten gemaakt door LawCloud voor de invordering van de uitstaande bedragen (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten) en elke andere schade die LawCloud geleden zou hebben als gevolg van deze achterstallige betaling, door te rekenen aan de Klant met een minimum van 10 (tien) % van het onbetaald factuurbedrag, met een minimum van 250,00 (tweehonderdvijftig) EUR. Laattijdige betaling van een factuur zal tot gevolg hebben dat alle uitstaande facturen aan LawCloud onmiddellijk opeisbaar worden. Iedere door de Klant gedane betaling dient in eerste instantie ter voldoening van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de door de Klant verschuldigde rente, en zal daarna worden aangewend ter voldoening van de oudste (deels) openstaande factuur, ook als de Klant bij betaling uitdrukkelijk vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een factuur van een latere datum.

12.5. Indien de Klant vragen heeft over een factuur, kan de Klant de helpdesk van LawCloud hierover raadplegen. Indien de Klant een factuur betwist, dient hij binnen de 14 (veertien) kalenderdagen na de factuurdatum van de betreffende factuur een aangetekende brief met ontvangstbewijs te verzenden aan LawCloud waarin hij de reden voor de betwisting nauwgezet uitlegt. Bij gebreke van een tijdige en volledige betwisting conform dit artikel 12.5, zal de Klant geacht worden de factuur te hebben aanvaard. 

13. Geheimhouding

13.1. De Partijen verbinden zich ertoe de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij confidentieel te houden en enkel te gebruiken wanneer redelijkerwijze nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst. De verplichtingen in dit artikel 13 blijven gelden tot 2 (twee) jaar na beëindiging van de Overeenkomst. Partijen komen hierbij uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen van Algemene- en Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst en alle latere afspraken in het kader van de Overeenkomst behoren tot de Vertrouwelijke Informatie. In het bijzonder verbinden Partijen zich ertoe om:

 1. de Vertrouwelijke Informatie niet mee te delen aan derden, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van hun verplichtingen in het kader van de Overeenkomst;
 2. zelf, en dit eveneens niet toe te laten door derde partijen, geen enkele component van de Vertrouwelijke Informatie te kopiëren of op een andere manier te exploiteren anders dan hierin voorzien en in geen enkele bekendmaking aan een derde partij hiernaar een verwijzing te maken;
 3. te verzekeren dat alle kopieën of elk onderdeel van de Vertrouwelijke Informatie die gemaakt zijn in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst een permanent leesbare reproductie van de kennisgeving van de Mededelende Partij van auteursrechtelijke bescherming en vertrouwelijkheid bevatten;
 4. onmiddellijk aan de Mededelende Partij bekend te maken wanneer de Ontvangende Partij zich bewust wordt van enige inbreuk op de vertrouwelijkheid en de Mededelende Partij alle redelijke bijstand verlenen in verband hiermee.

13.2. Elke Partij zal de nodige maatregelen nemen om de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij te beschermen, waarbij deze maatregelen minstens even streng zijn als de maatregelen genomen om eigen informatie met een gelijkaardig karakter te beschermen. 

13.3. Elke Partij zal het personeel, de agenten, de partners en de onderaannemers die toegang hebben tot de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij informeren over de bepalingen van deze geheimhoudingsverplichtingen en overeenkomsten aangaan met deze werknemers en consultants om de naleving van de geheimhoudingsverplichting van elke Partij onder deze Overeenkomst te verzekeren. 

13.4. Niettegenstaande het voorgaande, omvat Vertrouwelijke Informatie geen en zullen de Partijen bijgevolg geen geheimhoudingsverplichtingen hebben aangaande informatie die: 

 1. reeds in het bezit was van de Ontvangende Partij zonder enige geheimhoudingsverplichting;
 2. onafhankelijk is ontvangen of ontwikkeld werd door de Ontvangende Partij; 
 3. door een derde partij openbaar is gemaakt, zonder enige schending van de vertrouwelijkheidsverplichting door de Ontvangende Partij;
 4. met schriftelijke toestemming van de Mededelende Partij werd vrijgegeven; of 
 5. bekend is gemaakt op grond van een wettelijke verplichting, regelgeving of gerechtelijk bevel, op voorwaarde dat de Ontvangende Partij de Mededelende Partij onmiddellijk op de hoogte stelt van een dergelijke eis en alle medewerking verleent aan de Mededelende Partij, op kosten van de Mededelende Partij, om zich met alle middelen te verzetten tegen een dergelijk bevel en in elk geval de mededeling beperkt tot informatie die uitdrukkelijk door een dergelijk bevel wordt omvat. 

13.5. Bij schending van deze bepaling door een Partij, zal deze Partij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10.000,00 (tienduizend) EUR per inbreuk moeten betalen aan de Mededelende Partij, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van de Mededelende Partij om bijkomende schadevergoeding te eisen indien haar schade niet volledig gedekt wordt door deze forfaitaire vergoeding. Partijen erkennen dat deze forfaitaire begroting van de schade ingevolge de niet toegelaten mededeling van Vertrouwelijke Informatie een louter schade vergoedend karakter heeft.

14. Garantie

14.1. LawCloud garandeert gedurende de Termijn dat het Platform, zoals beschikbaar in haar laatste versie, zal voldoen aan de service levels zoals uiteengezet in dit artikel 14 (de "Service Levels").

14.2. De Service Levels bepalen het tijdsbestek waarbinnen LawCloud de beschikbaarheid van het Platform aan de Klant garandeert.

14.3. De Klant erkent en aanvaardt dat het Platform wordt aangeboden als een beheerde gehoste oplossing. De hostingdiensten ("Hosting Diensten") worden geleverd door of in samenwerking met externe hosting leveranciers. 

14.4. De Klant erkent en gaat akkoord met de algemene voorwaarden van deze hosting leveranciers,  zoals deze van tijd tot tijd door de hosting leverancier gewijzigd kunnen worden. De links naar de algemene voorwaarden van de huidige hosting leveranciers zijn weergegeven in de Externe Security Policy LawCloud (raadpleegbaar op https://law.cloud/nl/externe-security-policy) .

14.5. Tijdens de Termijn zal LawCloud naar best vermogen via de hosting leveranciers een gemiddelde beschikbaarheid van 99% van het Platform respecteren (de “Beschikbaarheid”). Deze garantie geldt niet wanneer de Beschikbaarheid niet bereikt kon worden wegens één van de volgende gebeurtenissen (niet-limitatieve opsomming): onbeschikbaarheid (downtime) te wijten aan: 

 1. geplande onderhoudswerkzaamheden, die LawCloud voor zover als mogelijk zal uitvoeren buiten de normale werkuren, in het weekend en op weekdagen tussen 17:00 uur en 09:00 uur;
 2. omstandigheden veroorzaakt door factoren waarover LawCloud redelijkerwijze geen controle heeft, inclusief Overmacht of problemen omtrent de toegang tot het internet of met haar hosting leveranciers;
 3. handelingen of nalatig verzuim door de Klant;
 4. de apparatuur, netwerkinfrastructuur, software of andere technologieën van de Klant en/of apparatuur, software of andere technologieën van derde partijen.

14.6. De Beschikbaarheid zal berekend worden per volledige maand (tenzij de Klant geen volledige maand Klant was) door het totaal aantal beschikbare minuten (zijnde de minuten tijdens de maand waarin het Platform live was en gebruikt kon worden door de Klant) te delen door het totaal aantal minuten in diezelfde maand, verminderd met het aantal minuten dat is voorzien voor onderhoud, zoals bepaald in artikel 14.5.i De door haar hosting leveranciers zelf aangeleverde data aangaande de Beschikbaarheid van de hostingdiensten geldt als sluitend bewijs tussen Partijen.

14.7. Storingen die geen invloed hebben op niet-essentiële of niet door de Klant gebruikte functies zullen niet meegenomen worden bij de berekening van de Beschikbaarheid. 

14.8. Voor zover LawCloud weet, bevat het Platform bij de Levering aan de Klant geen Malware en zal LawCloud niet bewust Malware via het Platform verdelen. LawCloud behoudt zich het recht voor om de nodige controles en scans uit te voeren om deze verklaring te garanderen.

14.9. De Klant heeft een afdoende demonstratie gekregen om kennis te maken met de mogelijkheden van het Platform en aanvaardt het Platform “as is”. In geen enkel geval garandeert LawCloud dat het Platform zal functioneren zonder onderbreking of dat het compatibel zal zijn met applicaties, programma's of platformen van derde partijen die niet uitdrukkelijk als compatibel zijn erkend door LawCloud.

15. Beperking aansprakelijkheid

15.1. LawCloud is enkel aansprakelijk in geval van bewijs van diens zware of opzettelijke fout, bedrog of fraude. 

15.2. De aansprakelijkheid van LawCloud voor schade ten gevolge van problemen met een externe hostingpartij, software van derden in het Platform, het gebruik van het Platform of van de Klantgegevens door (software van) derden of een tekort in de op de servers van LawCloud gereserveerde geheugencapaciteit, kan nooit aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding door LawCloud.

15.3. Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel 15 en voor zover toegelaten onder het toepasselijk recht, zal, in geval LawCloud aansprakelijk zou zijn op grond van contractuele dan wel buitencontractuele fout, de totale en samengevoegde omvang van haar aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, beperkt zijn tot maximum de Vergoedingen die de Klant uit hoofde van deze Overeenkomst aan LawCloud heeft betaald tijdens de laatste twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van LawCloud, tenzij de verzekeraar van LawCloud naar aanleiding van het concrete schadegeval, een hoger bedrag uitbetaalt.

15.4. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, is LawCloud niet aansprakelijk tegenover de Klant voor gelijk welke indirecte,  gevolgschade of vergelijkbare schade, inclusief, maar niet beperkt tot, schade of kosten als gevolg van winstderving, verlies van cliënteel, verlies of beschadiging van gegevens, reputatieschade, verlies van data van de laatste 24u, omzetverlies, verlies van goodwill, productie of gebruik, bedrijfsschade, aanschaf van vervangende diensten.

16. Vrijwaring door de klant en LawCloud

16.1. In geval van vorderingen (al dan niet ingesteld in rechte) of eisen van derden ingevolge een inbreuk van de Klant op één of meerdere bepalingen van de Algemene- en Bijzondere Voorwaarden van de  Overeenkomst, dient de Klant LawCloud hiertegen integraal te vrijwaren en LawCloud integraal schadeloos te stellen voor alle schade en kosten die hieruit voor LawCloud voortvloeien (inclusief, maar niet beperkt tot alle kosten, schadevergoedingen en redelijke kosten voor de eventuele tussenkomst van raadslieden).

16.2. Indien, op eis van een derde, een rechterlijke uitspraak, die in kracht van gewijsde getreden is, zou oordelen dat (de exploitatie van) het Platform een inbreuk uitmaakt op Intellectuele Eigendomsrechten van deze derde, zal LawCloud de Klant verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle kosten, aansprakelijkheden en verliezen die deze uitspraak voor de Klant met zich zou meebrengen. 

16.3. Wanneer een derde een eis of vordering zou instellen omdat het Platform beweerdelijk een inbreuk zou maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van de derde, zal de Klant LawCloud hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. LawCloud heeft dan de mogelijkheid om, geheel naar eigen inzicht, ofwel:

 1. onderhandelingen te voeren met deze derde om voor de Klant het recht te verwerven om de dienst te blijven gebruiken; ofwel
 2. het onderdeel dat een inbreuk zou uitmaken op de Intellectuele Eigendomsrechten van deze derde te vervangen door een gelijkaardige dienst die geen inbreuk uitmaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden; ofwel
 3. wanneer geacht wordt dat het voorgaande onmogelijk is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder meer te beëindigen, onder voorbehoud dat in geval van een dergelijke beëindiging, de Vergoeding die de Klant reeds heeft betaald voor het gebruik van het Platform pro rata wordt terugbetaald. 

Dit artikel 16 omvat de enige rechtsmiddelen en het uitsluitend verhaal van de Klant t.a.v. LawCloud voor inbreuken of beweerde inbreuken op de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde door het Platform.
 

17. Audit

LawCloud heeft steeds het recht een audit uit te voeren om zo het effectieve gebruik door de Klant van het Platform na te gaan. Indien uit zulke inspectie of audit blijkt dat de Klant te weinig contractueel verschuldigde Vergoedingen heeft betaald aan LawCloud, zal de Klant onmiddellijk hetgeen te weinig is betaald, betalen aan LawCloud, samen met elke andere toepasselijke nalatigheidsinterest (minstens ad 10%), zonder dat dit afbreuk doet aan alle andere rechten en rechtsmiddelen van LawCloud. In het geval van onderbetaling of enige andere contractuele inbreuk, zullen alle commercieel redelijke kosten die verband houden met een dergelijke audit voor rekening van de Klant zijn, zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten en rechtsmiddelen van LawCloud.

18. Overmacht

Geen van beide Partijen zal aansprakelijk zijn voor enige vertraging in de uitvoering of de tekortkoming in de uitvoering van diens verplichtingen onder deze Overeenkomst indien dit te wijten is aan Overmacht. Elke Partij is gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen indien de Overmachtssituatie minstens 30 (dertig) werkdagen aanhoudt.

19. Overige bepalingen

19.1. Interpretatie
De titels van de verschillende artikelen van de Overeenkomst en/of onderdelen daarvan, zijn enkel opgenomen teneinde de leesbaarheid van de Overeenkomst te verhogen. Zij zijn geen deel van de Overeenkomst en definiëren, beperken of beschrijven geenszins de draagwijdte of inhoud van het betreffende artikel waarop zij betrekking hebben.

19.2. Onderaanneming
LawCloud heeft steeds het recht om de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een onderaannemer zonder expliciete voorafgaande toestemming van de Klant.

19.3. Afstand van recht
Een Partij zal slechts geacht worden verzaakt te hebben aan een van de rechten voortvloeiend uit deze Overeenkomst indien deze verzaking schriftelijk gebeurde en betekend werd overeenkomstig de procedure omschreven in artikel 19.4 van de Algemene Voorwaarden "Kennisgeving". Indien een Partij afstand doet van rechten of aanspraken, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als een afstand van enig ander recht dat zou ontstaan zijn of dat in de toekomst nog zou ontstaan voor deze Partij.

19.4. Kennisgeving 
Behoudens andersluidend beding, zal elke kennisgeving die ingevolge de huidige Overeenkomst dient te gebeuren, schriftelijk geschieden (i) per aangetekende brief gericht aan de adressen vermeld bovenaan deze Overeenkomst of (ii) per brief die aan de persoon wordt afgegeven, in tweevoud, waarvan de ontvangende Partij een exemplaar ter ontvangst zal ondertekenen. Een dergelijke kennisgeving of mededeling zal uitwerking hebben de derde (3e) werkdag na de verzendingsdatum die blijkt uit de poststempel of de volgende werkdag, indien het aan de persoon werd afgegeven. Van iedere adreswijziging dient de ene Partij de andere Partij in kennis te stellen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 19.4.

19.5. Elektronische totstandkoming
Partijen doen afstand van hun recht om de geldigheid van deze Overeenkomst of andere afspraken te betwisten louter op grond van het feit dat deze Overeenkomst op elektronische wijze zou zijn tot stand gekomen. In zoverre deze Overeenkomst niet anders bepaalt, worden alle kennisgevingen van Partij tot Partij geldig schriftelijk, al dan niet elektronisch, verricht met naleving van art. 2281 oud B.W.

19.6. Niet overdraagbaarheid
Deze Overeenkomst en de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien voor de Klant kunnen niet rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan een derde partij, zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van LawCloud. LawCloud mag de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden, mits voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

19.7. Volledige overeenkomst en wijziging
Deze Overeenkomst en haar bijlagen en addenda, die een integraal deel vormen van deze Overeenkomst, bevatten de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het voorwerp van de Overeenkomst en vervangen alle vroegere mondelinge en schriftelijke onderhandelingen en overeenkomsten. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst, kunnen de Overeenkomst en/of haar bijlagen slechts worden gewijzigd of geamendeerd middels een schriftelijke overeenkomst ondertekend door behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van de Partijen. LawCloud kan de Algemene Voorwaarden van de Overeenkomst evenwel eenzijdig wijzigen, mits zij een geldige reden heeft daartoe. Elke wijziging geldt slechts voor de toekomst. LawCloud zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden een maand voor de inwerkingtreding ervan aan de Klant overmaken die vervolgens het recht heeft om de Overeenkomst voor de inwerkingtreding van de wijziging kosteloos op te zeggen. Bij gebrek aan een tijdige opzegging, wordt de Klant geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden aanvaard te hebben. 

19.8. Relatie tussen Partijen
De relatie tussen Partijen is die van onafhankelijke contractanten. Vanaf de Ingangsdatum Overeenkomst zal LawCloud gerechtigd zijn naar de Klant te verwijzen als een klant van LawCloud in al haar commerciële en/of marketing documentatie en klantenlijsten, als sales referentie en op websites van LawCloud.

19.9. Post Contractuele Bepalingen
De artikelen 13, 14.9, 15en 19 van de Algemene Voorwaarden en artikel 4.5 van de Bijzondere Voorwaarden van deze Overeenkomst zullen voortbestaan en de Partijen bij de Overeenkomst verder verbinden na de beëindiging of de afloop van deze Overeenkomst om gelijk welke reden dan ook. Hetzelfde geldt voor alle andere bepalingen die uit hun aard de roeping hebben om de postcontractuele verhoudingen tussen Partijen te regelen.

19.10. Toepasselijk recht
Deze Overeenkomst zal beheerst en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht. 

19.11. Bevoegde rechtbanken
De Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, is exclusief en uitsluitend bevoegd betreffende enig geschil tussen de Partijen dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst.

19.12. Wetsartikelen vermeld in de Algemene- en/of Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst

 • Artikel 2281 oud Burgerlijk Wetboek (oud B.W.)
  “Wanneer een kennisgeving schriftelijk dient te gebeuren om door de kennisgever te kunnen worden aangevoerd, wordt ook een kennisgeving per telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, als een schriftelijke kennisgeving beschouwd. Hetzelfde geldt wanneer de kennisgeving slechts daarom niet in een schriftelijk stuk resulteert aan de zijde van de geadresseerde omdat deze een andere wijze van ontvangst hanteert.
    De kennisgeving gaat in bij ontvangst ervan in de vormen genoemd in het eerste lid.
  Ontbreekt een handtekening in de zin van artikel 1 8.1,2°, van het Burgerlijk Wetboek, dan kan de geadresseerde de kennisgever zonder onnodig uitstel verzoeken om een origineel ondertekend exemplaar na te zenden. Doet hij dit niet zonder onnodig uitstel, of gaat de kennisgever zonder onnodig uitstel op dit verzoek in, dan kan de geadresseerde het ontbreken van een handtekening niet aanvoeren.”
 • Artikel 1:14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
  • “§ 1. Onder “controle” over een vennootschap wordt verstaan, de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van het beleid.
  • § 2. De controle is in rechte en wordt onweerlegbaar vermoed:
   • 1° wanneer zij voortvloeit uit het bezit van de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen of andere effecten van de betrokken vennootschap;
   • 2° wanneer een vennoot het recht heeft de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen of te ontslaan;
   • 3° wanneer een vennoot krachtens de statuten van de betrokken vennootschap of krachtens met die vennootschap gesloten overeenkomsten over de controlebevoegdheid beschikt;
   • 4° wanneer op grond van een overeenkomst met andere vennoten van de betrokken vennootschap, een vennoot beschikt over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen of andere effecten van die vennootschap;
   • 5° in geval van gezamenlijke controle.
  • § 3. De controle is in feite wanneer zij voortvloeit uit andere factoren dan bedoeld in paragraaf 2.
   Een vennoot wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, vermoed over een controle in feite te beschikken op een vennootschap, wanneer hij op de voorlaatste en laatste algemene vergadering van deze vennootschap stemrechten heeft uitgeoefend die de meerderheid vertegenwoordigen van de stemrechten verbonden aan de op deze algemene vergaderingen vertegenwoordigde aandelen of andere effecten.”